Windenergie – 16 januari 2017 weblog A.T. (Aaike) Kamsteeg

In de afgelopen twee jaar heeft ons gemeentebestuur uitgebreid beraadslaagd over het al dan niet ruimte geven aan één of meer windmolens op het grondgebied van Zwijndrecht. Omdat de provincie Zuid-Holland Groote Lindt had aangewezen als potentiële locatie richtte het onderzoek zich eerst op dat gebied. Na ampel beraad werd die locatie afgewezen. Vervolgens is nagegaan of er elders een aanvaardbare locatie te vinden was. Een aantal locaties is afgewogen en de gemeenteraad besloot uiteindelijk dat er geen geschikte plek tussen zat. Aan de Provincie is daarom meegedeeld dat we geen alternatief voor Groote Lindt zullen aandragen, overigens met de kanttekening dat we ook Groote Lindt niet geschikt vinden.

In Dordrecht zijn door de gemeenteraad aldaar een aantal geschikte locaties aangewezen. Enkele windmolens zijn al verrezen zoals langs de Dordtse Kil bij het naderen van de Moerdijkbrug. Enkele weken geleden heeft HVC een aanvraag ingediend voor de plaatsing van een windmolen op Duivelseiland (Krabbegors). Het betreft een windmolen met een vermogen van 2,3 megawatt. De ashoogte is 87 m boven maaiveld en de rotordiameter is 71 m. De Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag en is bezig de aanvraag te toetsen aan allerlei regelgeving. De uitgebreide wabo-procedure is van toepassing, dat wil zeggen dat er een goede ruimtelijke onderbouwing vereist is met alle bijbehorende onderzoeken (geluid; zicht; slagschaduw; veiligheid;…). Wat verder in het proces zal ook de gemeenteraad van Dordrecht bij de vergunningverlening worden betrokken via een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen.

Het college van Zwijndrecht wordt door de Provincie en onze buurgemeente van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Wanneer de aanvraag is getoetst en de vergunning wordt afgegeven, zullen we het dossier grondig bestuderen en beoordelen. Wanneer daar aanleiding toe is, zullen we vervolgens naar de vergunningverlener een reactie geven.

16 januari 2017
A.T. (Aaike) Kamsteeg