Gemeentelijke monumenten - weblog A.T. (Aaike) Kamsteeg

De gemeente Zwijndrecht telt 13 rijksmonumenten. De bekendste zijn: het raadhuis, de watertoren, de Oude Kerk, de Lindtse Kerk, de Pietermankerk, de Kijfhoekkerk en de Dorpskerk in Heerjansdam.

Vlak voor de samensmelting met Zwijndrecht heeft het gemeentebestuur van Heerjansdam 13 gemeentelijke monumenten aangewezen zoals het Gemeentehuis en het bijbehorende klokkenspel. Het was een lang gekoesterde wens om ook in de rest van Zwijndrecht na te gaan welke objecten de status van gemeentelijk monument verdienen. In de loop der jaren zijn tal van karakteristieke panden verdwenen of ernstig aangetast en dat is heel erg jammer. Al voor mijn komst naar Zwijndrecht is er een inventarisatie gemaakt van panden die mogelijk in aanmerkingen zouden komen. Ook de Historische Vereniging heeft hier veel werk aan besteed. Bij het opstellen van de Welstandsnota 2013 is heel Zwijndrecht onder de loep genomen. Een logisch vervolg was het opstellen van een groslijst met waardevolle panden/objecten. Om vast te stellen of een object de status van gemeentelijk monument waardig is, moet er een zoveel mogelijk objectieve scoring plaatsvinden. Gelukkig is er een bestaande en dus beproefde methode, waarbij gekeken wordt naar de cultuur-historische waarde, de gaafheid, uniciteit, enz.

School Lindelaan
School Lindelaan 

Via een puntentelling wordt dan een score vastgesteld. Vanaf een bepaalde puntengrens kan het object dan de gemeentelijke monumentenstatus krijgen. Het college heeft deze 'spelregels' voorlopig vastgesteld en op basis daarvan zijn scores vastgesteld. Met de Historische Vereniging, waarbinnen veel kennis aanwezig is, hebben we hierover een flink aantal keren overlegd. De spelregels (officieel: beleidsregels) worden vandaag in stadsnieuws gepubliceerd, zodat een ieder daarop kan reageren. Ook wordt  6 oktober  van 19.00 tot 21.00 uur een openbare informatieavond belegd waarop een en ander nader wordt uitgelegd  Na definitieve vaststelling van de beleidsregels zal het college de hiervoor in aanmerking komende objecten aanwijzen als gemeentelijk monument. De  eigenaren/gebruikers worden hierover uiteraard individueel benaderd. Tegen zo'n aanwijzingsbesluit kan bezwaar worden gemaakt en beroep worden aangetekend. Een aantal panden (of een deelgebied) die niet voldoende scoren voor de status van gemeentelijk monument, maar wel beeldbepalend zijn, worden in de betreffende bestemmingsplannen apart als zodanig aangewezen.

Wij hopen dat hierdoor Zwijndrecht extra trots kan zijn op haar waardevolle bouwwerken.

28 september 2016

A.T. (Aaike) Kamsteeg