Begroting gemeente Zwijndrecht: samen keuzes maken

Dinsdag 13 november 2018 behandelt de raad de begroting 2019. Tijdens begrotingsraad besluit de gemeenteraad over de begroting met bestaand beleid én spreekt de raad over de uitvoering van het raadsprogramma de komende vier jaar.

Deze keuzes worden later verwerkt in de begroting 2019-2022.

 

Bestaand beleid

In  begroting met alleen bestaand beleid zijn de nieuwe voorstellen uit het raadsprogramma nog niet verwerkt. Deze meerjarenbegroting is voor alle jaren sluitend, alleen 2019 kent een tekort. Voorbeelden van bestaand beleid zijn het uitvoeren van het economisch programma met een sterke binding in de regio; de aanpak van kindermishandeling; de buurtaanpak gericht op straat- en buurtniveau; investering in de groenvoorziening en de verwachte uitgaven voor jeugdzorg, bijstand en openbare orde.

 

Keuzes in uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma worden de keuzes uit het raadsprogramma uitgewerkt.

Prioriteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitvoering van de energieagenda, de verkeersveiligheid, het realiseren van een gymzaal Heer Oudelands Ambacht.

 

Meer lezen

Kijk ook op de begrotingspagina in het stadsnieuws van de Brug deze week.

Daarnaast vindt u op onze website www.raadzwijndrecht.nl het raadsprogramma "Krachtig Zwijndrecht" én bij vergaderingen de agenda en de financiële stukken. 

 

Wilt u horen welke keuzes de gemeente de komende raadsperiode maakt en welk besluit hier over genomen wordt dan bent u van harte welkom de begrotingsvergadering op dinsdag 13 november vanaf 13.30 uur (geheel of gedeeltelijk) bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Zwijndrecht.

 

 

 

Agenda begrotingsbehandeling 13 november 2018

De gemeenteraad vergadert in  het gemeentehuis. Aanvang 13:30 uur

AGENDA BEGROTINGSRAAD 13 november 2018

13.30 uur

Opening

13.45 uur

Algemene beschouwingen door de politieke partijen

 

 

Reactie en advies van het college (inzake moties en amendementen)

18:00 uur

Schorsing

19.00 uur

Vervolg behandeling begroting

21.15 uur

Pauze
 

 

21.30 uur

Besluitvorming staand beleid begroting  

 1. Programmabegroting 2019-2022 
 2. Belastingvoorstellen Zwijndrecht 2019:

a. Verordening Rioolheffing Zwijndrecht 2019

b. Verordening Onroerendezaakbelastingen Zwijndrecht 2019

c. Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2019

d. Verordening afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2019

e. Verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2019

f. Verordening lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019
g. Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

h. Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting
   
Gemeente Zwijndrecht 2019

Vervolgens besluit de raad acties uit het raadsprogramma /uitvoeringsprogramma. 

 1. Interventies
 1. Taskforce gebiedsontwikkeling
 2. Spoorzone
 3. Noordoevers
 4. Veerplein
 5. Energieagenda
 6. Economische agenda
 7. Realisatie 160 participatieplekken
 8. Deltaplan armoedebeleid
 9. Extra impuls wijkteams voortzetten
 10. Wijkverpleegkundige (her) invoeren
 11. 2 functionarissen met doorzettingsmacht (zorgmariniers)
 12. Pilot snijvlak veiligheid, zorg en huisvesting (incl. aanpak verwarde personen)
 13. Aanpak kindermishandeling
 14. Handhaving en fysieke veiligheid
 15. Actieplan veilig (oa Wijkpreventieteams en aanpak ondermijnende criminaliteit voortzetten).
 16. Gymzaal Heer Oudelands Ambacht
 17. Verkeersveiligheid
 18. Beheerplan begraafplaatsen
 19. Kosten uitvoeringsprogramma en organisatieontwikkeling
 20. Instellen bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma 2019-2022

 

 1. Het instellen van de Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma 2019-2022 met een eerste omvang van € 20.000.000 ten laste van de Algemene Reserve.

 

 

Sluiting

 

Uitgelicht